ÖZEL MAVİGÜN EĞİTİM KURUMLARI

"iz bırakacak nesiller için"

SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.GİRİŞ

1.1 Amaç

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesindeİnsanlığa Hizmet Vakfı İktisati İşletmesi - Özel Mavigün Eğitim Kurumları - (Bundan sonra “Okul” olarak anılacaktır) tamamına uygulanmakta ve kişisel veri imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında gerekli imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir.

 

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanun’un 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak, bu Politikanın amacı, Okulun faaliyetlerinin yürütülmesinde işlediği kişisel verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

1.2.Kapsam

Okulumuzun hukuki ilişkide bulunduğu çalışan, çalışan adayı, öğrenci, öğrenci adayı, vasi, veli, ziyaretçi, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ve üçüncü kişilerin çalışanlarına ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Okulun sahip olduğu ya da Okul tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

Kavram

Tanım

Alıcı grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel verinin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kişisel veri işleme envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik imha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika

Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.

Sicil

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi

Veri kayıt sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

Yönetmelik

 

28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 

2. SORUMLULUK ve GÖREV DAĞILIMLARI

Okulun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıda verilmiştir.

 

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımları

Ünvan

 

Birim

 

Görev Tanımı

 

Bilgi İşlem Yetkilisi

 

Bilgi İşlem

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi, Veri Sahiplerinin taleplerinin yanıtlanması için gerekli denetim ve kontrollerin yapılması

 

Muhasebe Yetkilisi

 

Muhasebe

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin yönetimi, 6100 sayılı TTK ve Vergi Mevzuatından kaynaklanan defter, belge saklama yükümlülüklerinin devamının ve yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

İnsan Kaynakları Yetkilisi

 

İnsan Kaynakları

 

Personel kişisel verilerinin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi, Personellerin Kanun’da belirtilen hakları ile ilgili aydınlatılması taleplerinin alınması ve cevaplandırılması

 

Okul Müdürü

Eğitim - Rehberlik

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi, Veri Sahiplerinin taleplerinin yanıtlanması için gerekli denetim ve kontrollerin yapılması

 

Satın Alma Yetkilisi

Satın Alma

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin yönetimi, yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

İSG Yetkilileri

İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin yönetimi, yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

 

3.KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları) Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • USB, harddisk gibi çıkarılabilir bellekler
 • Masaüstü ve dizüstü bilgisayar
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Klasörler
 • Dosyalar

 

4. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Okul tarafından; öğrenci, öğrenci adayı, veli, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi,hissedar/ortak, ziyaretçi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, Okul faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Okul, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

başta olmak üzere yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatta yer alan saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

4.1.2. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Okul, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliği temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • İş Faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Öğrenci Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Rehberlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Medya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliği
 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

4.2. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişini açık rızasını geri alması,
 • KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yapılan başvurunun kabul edilmesi,
 • Okulun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKK’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması ve
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

 

durumlarında, Okul tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK’nın 12. maddesi ile 6. maddesinin 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Okul tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

5.1. Teknik Tedbirler

Okultarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 •  Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 •  Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 •  Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 •  Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 •  Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 •  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 •  Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 •  Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 •  Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 •  Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 •  Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 •  Şifreleme yapılmaktadır.
 •  Sızma testi uygulanmaktadır.
 •  Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

5.2. İdari Tedbirler

Okul tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;

 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 •  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 •  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 •  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 •  Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 •  Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Okul tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 3: Kişisel verilerin silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

 

Açıklama

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler

 

Fiziksel ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak veya belgenin, ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilmeyecek şekilde güvenli bir ortamda saklanılması suretiyle silinmektedir.

 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

 

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 

Veri tabanlarında yer alan kişisel veriler

 

İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması yapılarak, veri tabanında yer alan kişisel verilere erişimi engellenmektedir.

 

Taşınabilir cihazlarda (USB, Hard disk, CD, DVD gibi) yer alan kişisel veriler

 

İlgili kullanıcının dosyaya erişimi engellenmektedir.

 

 

 

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Okul olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan yöntemler şu şekildedir:

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

 

Açıklama

 

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler

 

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

Çevresel (ağ cihazları, flash tabanlı ortamlar, optik sistemler vb.) ve yerel sistemlerde yer alan kişisel veriler

 

Kişisel veri içeren cihazlar; yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel işlemlerle yok edilmektedir. Ayrıca, demanyetize etme yöntemi ile aygıtın üzerinde yer alan kişisel veriler okunamaz hale getirilerek yok etme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte; özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine rastgele veri girişi yapılması sonucu eski verilerin kurtarılmasının önüne geçilerek yok etme işlemi uygulanmaktadır.

 

 

 

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Okul tarafından, faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise iş bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

 

Kişisel verilerin imha süreci, Okultarafından her bir ilişkiye uygun olarak ilgili mevzuat gözetilerek belirlenmiş olan saklama süreleri doğrultusunda yürütülmektedir. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler,Okultarafından belirlenmiş olan periyodik imha sürelerinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

 

 

 

Tablo 5: Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

İnsan kaynakları çalışan süreçlerinin yürütülmesi

 

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

Çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi

 

Başvuru tarihinden itibaren 1yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

Sözleşmesel ilişkilerin yürütülmesi

 

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

Kamera Kayıtları

 

Kayıt altına alınmasını takiben 15gün

Kayıt Süresinin Sonunda Otomatik Olarak İmha Edilmekte

Muhasebe ve Finans Süreçlerinin

Yürütülmesi

Kayıt altına alınmasını

takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

Rehberlik Eğitim

Sözleşmenin sona ermesini takiben 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

Satın alma süreçlerinin

yürütülmesi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6 aylık periyodik imha süresinde

 

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi “2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI” başlığı altında yer verilen departmanlartarafından yerine getirilir.

 

8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince periyodik imha süresi, Okul tarafından, [6] ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, Okul her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

9. POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da İnsan Kaynakları Departmanında dosyasında saklanır.

 

 

10. POLİTİKA’NIN GÜNCELLEME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyulduğunda ve değişen süreçler bulunduğunda güncellenir.

 

11. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

İşbu Politika, Okula ait internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Vakıf kaşesi ve Vakıf yetkilisi imzası ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır.

YUKARI